Vaša správa sa odosiela, čakajte prosím

x

Nastala chyba pri odosielaní správy.

Jedno alebo viac červených povinných polí je prázdnych alebo nesprávne vyplnených. Formulár prosím skontrolujte a skúste to znovu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: LOFTY s.r.o.
Sídlo: Račianska 20A831 02 Bratislava, IČO: 51 171 147
Email: info@loftykominarska.sk
Telefón: +421 948 144 093

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: info@loftykominarska.sk alebo poštou na našu adresu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Meno a priezvisko, mobilný telefón, email, IP adresa a cookies.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

  • marketingové činnosti prevádzkované so súhlasom dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona – na dobu platnosti súhlasu
  • marketingové činnosti prevádzkované v oprávnenom záujme prevádzkovateľa (zmluvný vzťah) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona – na dobu zmluvného vzťahu a päť rokov po jeho ukončení

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Našimi sprostredkovateľmi sú poskytovatelia IT služieb.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefón môžu byť odovzdávané spoločnosti The Rocket Science Group, LLC na území USA, ktorá technicky zabezpečuje zasielanie marketingových správ. Údaje sú chránené schémou s názvom EU-US Privacy Shield (ďalej aj ako „štít na ochranu osobných údajov“), ktorá je definovaná Rozhodnutím Komisie 2016/1250 zo dňa 12. júna 2016 o zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytovanej štítom EU-USA na ochranu súkromia.

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefón môžu byť tiež odovzdávané spoločnosti FLOWii s.r.o., Ernestova bašta 2, Nové Zámky, ktorá technicky zabezpečuje správu potencionálnych klientov.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom.
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky emailom na adresu info@loftykominarska.sk.vps271.hostcreators.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Stránka používa chránenie reCAPTCHA

Viac si môžete prečítať na stránke Ochrany osobných údajov a Podmienkach služby reCAPTCHA a Google..